Vartotojų taisyklės

Bendrosios ŽMONĖS Cinema naudojimo slygos

ŽMONĖS Cinema yra internetu teikiama paslauga, siūloma kaip užsakomoji arba abonementinė paslauga, kuri teikiama per registruotus įrenginius (toliau – Paslauga). Su Paslauga jūs galite gauti prieigą ir žiūrėti kino filmus vaizdo programų (įrašų) formatu srautinio duomenų siuntimo būdu (angl. streaming). 

Apie Mus

Paslaugą siūlo Všį Kino Pasaka (toliau – ŽMONĖS Cinema, Mes, Mūsų, Mus). Esame registruoti Lietuvoje, registracijos numeris 300620545, buveinės adresas: Aukštaičių g. 6-203, LT-11341 Vilnius, Lietuva. Adresas korespondencijai Lietuvoje: Šv. Ignoto 4/3, 01144 Vilnius.

Naudojimo slygos

Šios Bendrosios sąlygos (kartu su jose minimais dokumentais) taikomos ir yra teisiškai privalomos visiems Paslaugos vartotojams. Prieš naudodamiesi Paslauga jūs turite perskaityti Bendrąsias sąlygas ir su jomis sutikti. Naudodamiesi Paslauga jūs sutinkate su Bendrosiomis sąlygomis ir sutinkate jų laikytis. Jei bet kuriuo metu jūs nesutinkate su Bendrosiomis sąlygomis arba negalite laikytis Bendrųjų sąlygų, jūs neturite teisės naudotis Paslauga. Bet kuriuo metu jūs galite peržiūrėti Bendrąsias sąlygas, kurios yra išsaugotos Svetainėje skiltyje terminai ir salygos.

ŽMONĖS Cinema arba jos partneris gali sudaryti atskirą sutartį su vartotoju dėl Paslaugos naudojimo (toliau – Sutartis).

Prieiga prie Paslaugos ir naudojimasis Paslauga

Jūs galėsite naudotis Paslauga:

• įsigydami mėnesinį abonementą ir mokėdami išankstinį mėnesinį mokestį (toliau – Abonementinis mokestis), kol nutrauksite savo abonementą. Kiekvienas mėnuo, kai jūs esate užsisakęs Paslaugą ir mokate Abonementinį mokestį, vadinamas Abonemento laikotarpiu; arba

• sumokėdami vienkartinį mokestį už galimybę naudotis užsakomojo turinio peržiūros už mokestį paslauga (toliau – Vienkartinis mokestis).

Nordami naudotis Paslauga js turite:

a) būti ne jaunesnis(-ė) kaip 18 metų, kad galėtumėte registruoti paskyrą;

b) gyventi Lietuvoje (toliau – Regionas). Registracijos ar sutarties pratęsimo metu mes patikrinsime jūsų gyvenamosios vietos valstybę naudodami jūsų IP adresą ir patikrindami mobilaus ryšio telefono numerį, į kuri atsiųsime patvirtinimo kodą, kurį jūs turėsite įvesti užbaigdami registraciją;

c) pereiti standartinę kreditingumo įvertinimo patikrą;

d) žinoti, kad Paslauga prieinama Regione, kuriame jūs gyvenate, taip pat ES ar EEE valstybėje narėje, kai lankotės joje laikinai. Daugiau informacijos rasite skyriuje „Turinio perkeliamumas“ žemiau. Mes neatsakome už galimas išlaidas, įstatymų pažeidimus ar bet kuriuo kitu atveju, įskaitant, pavyzdžiui, jums kilusią atsakomybę, jei naudojatės ar mėginate naudotis Paslauga už Regiono ir ES bei EEE valstybių narių ribų ;

e) naudotis Paslauga tik asmeniniams ir privatiems tikslams, o ne bet kokiems komerciniams ar viešiems tikslams;

f) užtikrinti, kad turėtumėte prieigą prie tinkamo mobiliojo tinklo ir (arba) plačiajuosčio ryšio, kad galėtumėte naudotis Paslauga;

g) nenaudoti Paslaugos neteisėtiems ar netinkamiems tikslams ir neleisti to daryti jokiam kitam asmeniui.

ranga, sistema ir interneto ryšys

Jūsų galimybė naudotis Paslauga priklauso nuo to, ar turite reikalingą įrangą, sistemą ir interneto ryšį. Prieš įsigydami Paslaugos abonementą, įsitikinkite, kad turite reikalingą įrangą, sistemą ir interneto ryšį, kad galėtumėte naudotis Paslauga kaip numatyta. 

Turinį galite pasiekti naudodamiesi suderinamais įrenginiais, pvz., televizoriais, kompiuteriais ir kitais įrenginiais.

Svetainėje yra nurodyti minimalūs sistemos reikalavimai, tačiau net ir atitikimas šiems reikalavimams negarantuoja, kad jūs visada galėsite sėkmingai naudotis Paslauga. Svetainėje skiltyje DUK nurodomos platformos, kuriomis naudojantis galite matyti Paslaugos turinį.

Kartais mes galime nustatyti, kuriuos įrenginius jums leidžiama naudoti, kad galėtumėte naudotis Paslauga. Jūs turite teisę registruotis ir naudotis Paslauga ne daugiau kaip trijuose (3) įrenginiuose, kuriuose gali būti aptarnaujama ŽMONĖS Cinema Paslauga. 

Vienu metu jūs galite siųstis turinį srautinio duomenų siuntimo būdu į ne daugiau kaip du (2) registruotus įrenginius. 

Vartotojo vardo ir slaptažodžio saugumas

Registruodamiesi jūs turite nurodyti vartotojo vardą ir slaptažodį. Vartotojo vardas ir slaptažodis yra konfidenciali informacija, kurios neturėtumėte suteikti trečiajam asmeniui. Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu, tačiau įspėjus per tinkamą laikotarpį, prašyti pakeisti savo slaptažodį. Jums žinoma, kad dėl slaptažodžio keitimo gali būti laikinai sustabdyta jūsų prieiga prie Paslaugos.

Jei įtariate, kad jūsų vartotojo vardu ir (arba) slaptažodžiu naudojasi bet kuris kitas asmuo, jūs turite nedelsiant Mus informuoti ir pakeisti savo slaptažodį. Jei Mes turime pagrindo manyti, kad jūsų vartotojo vardas ir (arba) slaptažodis kokiu nors būdu tapo žinomas neįgaliotam asmeniui arba jis piktnaudžiauja turima informacija, Mes turime teisę nedelsiant nutraukti Paslaugą ir (arba) pasirūpinti, kad ji jums būtų neprieinama, arba kitu būdu apsaugoti Paslaugą nuo tolesnio neteisėto naudojimo.

Turinio perkeliamumas

Jūs galite naudotis Paslauga, kai laikinai keliaujate po ES ar EEE valstybes nares. Tačiau Mes negalime garantuoti Paslaugos kokybės, kuri priklauso nuo trečiųjų asmenų paslaugų teikėjų (kaip, pavyzdžiui, interneto paslaugų teikėjai ir pan.).

Jei, jums naudojantis Paslauga, Mums kils pagrįstų abejonių dėl jūsų gyvenamosios vietos valstybės ir mes turėsime pagrįstų įtarimų, kai tai nėra Regionas, kuris buvo nustatytas registracijos metu, Mes pasiliekame teisę pakartoti jūsų gyvenamosios vietos valstybės nustatymą, kaip numatyta skyriuje „Prieiga prie Paslaugos ir naudojimasis Paslauga“. Jei nepateiksite duomenų gyvenamosios vietos valstybės nustatymui, Mes turime teisę nutraukti Paslaugos teikimą, kol jūs laikinai keliausite užsienyje.

Jūs negalite naudotis Paslauga keliaudami trečiosiose, ne ES ar EEE, valstybėse.

Elektroninio pašto adresas

Mes siųsime jums informaciją ir pranešimus jūsų registracijos metu pateiktu elektroninio pašto adresu. Jei pakeičiate savo elektroninio pašto adresą, jūs turite nedelsiant atnaujinti savo profilį Svetainėje. Mes pasiliekame teisę laikyti, kad jūsų paskutinis pateiktas elektroninio pašto adresas yra teisingas vartotojo adresas.

Mokjimai

Informacija apie atliktus pirkimus pateikiama Svetainėje skiltyje mano paskyra. Abonementinis mokestis mokamas iš anksto ir išskaitomas iš jūsų nurodytos kredito arba debeto kortelės arba naudojant bet kurį kitą sutartą mokėjimo būdą. Mokestis už abonemento pratęsimą mokamas pasibaigus kiekvienam Abonemento laikotarpiui.

Vienkartiniai mokesčiai mokami pirkimo metu ir išskaitomi iš jūsų nurodytos kredito arba debeto kortelės arba naudojant bet kurį kitą sutartą mokėjimo būdą.

Jūs įsipareigojate pasirūpinti, kad būtų pakankamai lėšų padengti Abonementinį mokestį ir (arba) Vienkartinį mokestį (toliau – Mokesčiai), kai reikia juos mokėti. Jeigu mokėjimo dieną neturite pakankamos sumos, Mes turime teisę panaikinti arba apriboti jūsų prieigą prie Paslaugos. Be to, Mes turime teisę nedelsiant visiškai nutraukti Abonemento galiojimą. Jei turimos sumos nepakanka apmokėti Mokesčius, Mes turime teisę kitu būdu išieškoti skolą.

 Bet kuriuo atveju jūs sutinkate mokėti mėnesinį Paslaugos mokestį už einamąjį mėnesį, nepriklausomai nuo datos, kada pasibaigė Sutartis, jei galėjote naudotis Paslauga per einamąjį mėnesį iki Sutarties nutraukimo.

Mokesiai ir paket pakeitimai

Mokesčiai nustatomi pagal tuo metu galiojantį kainoraštį. Visos kainos nurodytos Svetainėje ir kartais yra keičiamos, pranešant apie tai pagal Bendrąsias sąlygas. Išskyrus jūsų teises, nurodytas skyriuje „Atsisakymo teisė“, jokie sumokėti Mokesčiai negrąžinami ir Mes neatliekame pinigų grąžinimų ar neteikiame kreditų dėl nepanaudotos arba iš dalies panaudotos Paslaugos, išskyrus tuos atvejus, kai Paslauga buvo neprieinama dėl Mūsų platformos techninio gedimo arba kitais Bendrosiose sąlygose nurodytais atvejais.

Mokesi pakeitimai

Jei Abonemento laikotarpiu atliekami pakeitimai, susiję su Mokesčiais, Mes iš anksto ne vėliau kaip prieš vieną mėnesį pranešime apie tai elektroniniu paštu arba Svetainėje. Tačiau pranešimo apie mokesčio pakeitimą laikotarpis gali būti trumpesnis, jei Mūsų išlaidos, susijusios su Paslaugos prieinamumu, padidėja dėl valstybei mokamų mokesčių ar viešų rinkliavų, valiutų kursų, trečiajam asmeniui mokamų mokesčių pakeitimų, valdžios institucijos sprendimo arba įstatymų pataisų, taip pat jei mokesčio pakeitimo dydis prilygsta išlaidų padidėjimui.

Jei jūs nesutinkate su pakeistu mokesčiu, jūs turite teisę atsisakyti abonemento nuo mokesčio pakeitimo įsigaliojimo dienos, su sąlyga, kad Mes gavome jūsų pranešimą apie abonemento atsisakymą prieš tris (3) kalendorines dienas iki mokesčio pakeitimo įsigaliojimo dienos.

Mokesčių pakeitimas, kaip nurodyta šiame skyriuje, taip pat apima naujo mokesčio įgyvendinimą.

Nemokamo bandymo naudojimo pasilymas

Kai kuriais atvejais Mes galime pasiūlyti mūsų naujiems vartotojams naudotis Mūsų siūlomais konkrečiais paketais nemokamai bandymo laikotarpiu (toliau – Pasiūlymas). Jūs arba jūsų namų ūkio narys gali pasinaudoti Pasiūlymu tik kartą.

Jūs galite naudotis Pasiūlymu, kai tik priimate Pasiūlymą ir Svetainėje patvirtinate paskyros duomenis.

Pasibaigus Pasiūlymo bandymo laikotarpiui jūs tampate mokančiu vartotoju ir nuo to laiko mokėsite už pasirinktą paketą pagal Svetainėje nurodytas kainas, nebent nuspręstumėte atsisakyti Pasiūlymo (Pasiūlymo galiojimas pasibaigs paskutinę bandymo laikotarpio dieną).

Norėdami atsisakyti Pasiūlymo arba nustoti naudotis Pasiūlymu, eikite į Svetainės skiltį paskyra/prenumerata, skirtą nutraukimui.  

Pasinaudoję teise atsisakyti Pasiūlymo arba nustoti naudotis Pasiūlymu, jūs daugiau nebegalite toliau naudotis arba vėl pradėti naudotis Pasiūlymu.

Paslaugos pakeitimai

Dėl Paslaugos pobūdžio Mes paaiškiname, kad mes negalime garantuoti jums specifinio turinio apibrėžtu laikotarpiu. Turinys nuolat kinta dėl su intelektine nuosavybe susijusių priežasčių, sutartinių įsipareigojimų ir atsižvelgiant į mūsų nuolatinį siekį tobulinti turinį. Pranešę apie tai elektroniniu paštu arba Svetainėje, Mes turime teisę savo nuožiūra i r dėl su autorių teisių apsauga susijusių priežasčių, sutartinių įsipareigojimų, kompetentingų institucijų sprendimų, pasikeitimų reglamentavimo aplinkoje, komercinių priežasčių ir kt. atlikti jūsų užsakyto paketo turinio pakeitimus. Tokie pakeitimai įsigalioja pranešime nurodytu laiku, bet ne anksčiau kaip po vieno mėnesio nuo pranešimo išsiuntimo arba paskelbimo. Pranešimo apie pakeitimo atlikimą laikotarpis gali būti trumpesnis, jei pakeitimo priežastis yra potencialus nusikaltimas, valdžios institucijos sprendimas, įstatymų pataisos arba panašios nenugalimos jėgos (force majeure) pobūdžio aplinkybės. Jei pakeitimas pablogina jūsų situaciją, jūs galite atsisakyti sutarties aptarta apimtimi, su sąlyga, kad Mes gavome jūsų atitinkamą pranešimą iki pakeitimų įsigaliojimo.

Kadangi mūsų politika numato nuolatinį Paslaugos tobulinimą, šio skyriaus taikymo tikslais turinio pakeitimai ir naujiniai (filmų pridėjimas ir šalinimas) ir Svetainės pateikimo pakeitimai nelaikomi Paslaugos pakeitimais.

Automatinis abonemento pratsimas

Jei jūs užsisakėte Paslaugą, jūsų abonementas bus automatiškai pratęstas kiekvieną mėnesį pasibaigus Abonemento laikotarpiui arba Įsipareigojimų laikotarpiui ir Mes toliau taikysime mėnesinį mokestį, kol jūs nutrauksite savo abonementą.

Jei abonement nutraukiate Js

Norėdami nutraukti savo abonementą, eikite į Svetainės skiltį paskyra/prenumerata, skirtą abonemento nutraukimui. 

Abonemento nutraukimas sigalioja:

a) pasibaigus Abonemento laikotarpiui (bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas pasibaigus Abonemento laikotarpiui), per kurį jūs pranešėte Mums, kad norite nutraukti abonementą; arba

b) pasibaigus pranešimo apie nutraukimą laikotarpiui, nurodytam punktuose „Paslaugos pakeitimai“, „Mokesčių pakeitimai“ arba „Pataisos“, jei jūs pateikėte Mums pranešimą apie nutraukimą pagal minėtus punktus.

Jei jūs, kaip mūsų naujas vartotojas, gavote nemokamą prieigą prie Mūsų Paslaugos bandymo laikotarpiui ir norite atsisakyti Pasiūlymo arba nustoti naudotis Pasiūlymu per minėtą laikotarpį, taikomos Bendrųjų sąlygų skyriaus „Nemokamo bandymo naudojimo pasiūlymas“ nuostatos.

Mes negrąžinsime jokių jūsų jau sumokėtų sumų, nes Mes siūlome skaitmeninio turinio Paslaugą, o jei jūs galėjote naudotis Paslauga einamuoju laikotarpiu iki pranešimo apie nutraukimą, turite sumokėti visą mokėtiną sumą.

Jei gaunate prieigą prie Paslaugos tik po Sutarties sudarymo, nutraukimas turi atitikti Sutartyje nurodytas sąlygas.

Jei prieigą prie Paslaugos gaunate iš ŽMONĖS Cinema arba jos partnerių bendrovių, norėdami nutraukti Paslaugą turite susisiekti su ŽMONĖS Cinema arba jos partnerių bendrovėmis. Bet kuriuo atveju turi būti mokamas visas mokestis už einamąjį mėnesį, kurį jūs pateikiate pranešimą apie nutraukimą, jei galėjote naudotis Paslauga einamojo mėnesio laikotarpiu iki pranešimo apie nutraukimą, dėl tos priežasties, kad mes teikiame skaitmeninio turinio Paslaugą.

Jei abonement nutraukiame Mes

Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu panaikinti arba laikinai sustabdyti iki tolesnio pranešimo jūsų prieiga prie Paslaugos. Jei nutraukiame sutartį, pagal Bendrąsias sąlygas pasiūlysime jums:

a) toliau naudotis Paslauga likusį esamą Abonemento laikotarpį ir jūsų abonementas nebus pratęstas arba grąžinti jums proporcingą jūsų paskutinio Abonementinio mokesčio sumą; ir (arba)

b) naudotis individualia Paslauga(-omis), kurią (kurias) įsigijote už Vienkartinį mokestį likusį Paslaugos galiojimo terminą.

Mes turime teisę nedelsiant nutraukti Paslaugą ir jūs privalote nedelsiant sumokėti nesumokėtą Abonementinį mokestį (nesumokėtus Abonementinius mokesčius), jei:

a) Paslauga naudojamasi neteisėtai arba įtariama, kad ja naudojamasi neteisėtai;

b) nesilaikoma Bendrųjų sąlygų;

c) vėluojama mokėti Mokesčius;

Atsisakymo teis

Norėdami atsisakyti Pasiūlymo pagal skyrių „Nemokamo bandymo naudojimo pasiūlymas“, eikite į Svetainės skiltį paskyra/prenumerata

Pretenzijos ir nusiskundimai

Jei jūs pastebėjote bet kokių su Paslauga susijusių defektų, kurie nepriklauso nuo jūsų veiklos, jūs turite teisę reikalauti, kad defektas būtų pašalintas. Tam, kad neprastumėte savo teisės reikšti pretenzijas (nusiskundimus), jūs turite susisiekti su Mūsų Vartotojų aptarnavimo tarnyba telefonu, elektroniniu paštu, paštu arba tiesioginio pokalbio internetu būdu per pagrįstą laiko tarpą po to, kai jūs pastebėjote arba turėjote pastebėti problemą, ir pasakyti Mums, kodėl jūs manote, kad Paslauga turi problemų. Pranešimai, pateikti per dvi (2) savaites po problemos pastebėjimo, laikomi pateiktais tinkamu laiku. Jūsų pateikta pretenzija (nusiskundimas) bus išnagrinėta kaip įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 14 dienų nuo jos gavimo dienos. Jei pretenzija (nusiskundimas) patvirtinama, Mes padengsime problemos šalinimo išlaidas. Mes pasiliekame teisę išskaityti iš jūsų bet kokias galimas jūsų veiklos sukeltos problemos šalinimo išlaidas.

Šios Bendrosios sąlygos neapriboja jokių vartotojų apsaugos teisių, kurias jūs galite turėti pagal imperatyviąsias teisės normas, įskaitant tai, kad jūs galite pareikšti ieškinį teismams pagal taikomus teisės aktus. Be to, ginčus galima pateikti sprendimui internetu Europos Komisijos ginčų elektroninio sprendimo platformoje.

Pagalba

El. paštas: kinas@zmonescinema.lt, tel. tel. +370 683 48091 Intelektinės nuosavybės teisės

Visą Paslaugos turinį saugo Lietuvos įstatymai ir tarptautiniai autorių teisių apsaugos teisės aktai. Mums nuosavybės teise priklauso visos autorių teisės ir kitos intelektinės nuosavybės teisės į medžiagą ar turinį, kurie yra Paslaugos dalis, arba Mes licencijuojamės tokias teises. Mes suteikiame jums neišimtinę, neperleidžiamą ir ribotą licenciją naudotis tokiomis teisėmis tik asmeninio ir privataus naudojimo tikslams (bet ne komerciniams tikslams), su sąlyga, kad jūs:

a) nekopijuosite, neplatinsite, neatkursite, nenuomosite, neskelbsite, netransliuosite, neskleisite, neperduosite arba neviešinsite Paslaugos turinio arba neleisite kitam asmeniui atlikti tokius veiksmus;

 b) nesisiųsite, neperduosite jokio Paslaugos turinio ar nesidalinsite juo, nesinaudosite turiniu per įrenginį, kurio nesate registravę, arba netaikysite mokesčio už Paslaugos turinio žiūrėjimą;

c) neapeisite, nekeisite, nepanaikinsite, nenaudosite Paslaugos struktūros arba nepertvarkysite, neardysite (neskaidysite), nekeisite Paslaugos, nekursite Paslaugos išvestinių produktų arba jokiu kitu būdu nemanipuliuosite bet kuria saugos funkcija ar užšifravimu arba bet kuria kita technologija ar programine įranga, kurie yra Paslaugos dalis.

Jums jokiu kitu būdu nesuteikiamos ar neperduodamos jokios nuosavybės teisės ar bet kurios kitos teisės į Paslaugą ar bet kokį jos turinį.

Šių nuostatų ir intelektinės nuosavybės teisių pažeidimas laikomas esminiu Bendrųjų sąlygų pažeidimu, kuris suteikia Mums teisę nedelsiant nutraukti Paslaugos teikimą ir (arba) pasirūpinti, kad ji jums būtų neprieinama, arba kitu būdu apsaugoti Paslaugą nuo tolesnio neteisėto naudojimo. Mes taip pat turėsime teisę reikalauti sumokėti 1 000 EUR baudą už kiekvieną pažeidimą ir prašyti kompensuoti visus ir bet kuriuos nuostolius, kurių nepadengia bauda.

Saugumas

Jūs neturite mėginti apeiti Mūsų saugumo sistemos arba tikrinti Paslaugos saugumo.

Jūs negalite naudotis Paslauga taip, kad Paslaugai būtų padaryta žala, Paslauga nustotų veikusi, būtų perkrauta arba būtų trukdoma naudotis Paslauga arba kad trukdytų naudotis Paslauga kitiems vartotojams. Tai apima medžiagos, kurioje yra programinės įrangos virusų, arba kitų duomenų kodų, failų ar programų, sukurtų sugadinti, pristabdyti, sunaikinti ar apriboti bet kurias kompiuterio programinės arba techninės įrangos arba tiesiogiai ar netiesiogiai su Paslauga susijusios įrangos funkcines galimybes, siuntimą.

Jūs neturite mėginti gauti neteisėtos prieigos prie bet kurios duomenų sistemos, tinklo, turinio ar informacijos, kurie yra Svetainės, Paslaugos ar sistemos, kurios pagrindu veikia Paslauga, dalis. Jūs neturite mėginti gauti prieigos prie medžiagos ir informacijos, kuri nebuvo apgalvotai pateikta arba kuri nėra prieinama per Paslaugą.

Šių nuostatų pažeidimas laikomas esminiu Bendrųjų sąlygų pažeidimu, kuris suteikia Mums teisę nedelsiant nutraukti Paslaugos teikimą ir (arba) pasirūpinti, kad ji jums būtų neprieinama, arba kitu būdu apsaugoti Paslaugą nuo tolesnio neteisėto naudojimo. Mes taip pat turėsime teisę reikalauti sumokėti 1 000 EUR baudą už kiekvieną pažeidimą ir prašyti kompensuoti visus ir bet kuriuos nuostolius, kurių nepadengia bauda.

Ms ir js atsakomyb

Paslauga siūloma tokia, kokia yra, ir priklauso nuo prieinamumo, ir Mes neduodame jokių garantijų ar pažadų dėl turinio, informacijos, Paslaugos ar bet kurios kitos medžiagos, kuri prieinama naudojantis Paslauga arba per Paslaugą, teisingumo ar išsamumo. Kiek įmanoma, Mes neduodame jokių aiškių ar numanomų garantijų ar pažadų dėl Paslaugos funkcijų, prieinamumo, kokybės, tinkamumo naudoti ar saugumo.

Mes, Mūsų asocijuotos bendrovės, pareigūnai, valdybos nariai, darbuotojai, licencijų gavėjai (turėtojai) ar tretieji asmenys jokiu būdu neatsako už jokią tiesioginę, netiesioginę, laikiną ar ypatingąją žalą arba netiesioginius nuostolius, atsirandančius dėl naudojimosi arba negalėjimo naudotis Paslauga arba trečiojo asmens paslauga, prieinama per Svetainę arba Paslaugą.

Nė viena Bendrųjų sąlygų nuostata neriboja mūsų atsakomybės už asmens mirtį ar kūno sužalojimą dėl Mūsų neatsargumo, sukčiavimo ar bet kurios kitos priežasties, kurios Mes negalime atmesti arba apriboti pagal įstatymus.

Mes turime teisę reikalauti sumokėti 3 000 EUR baudą ir padengti visus patirtus nuostolius, kurių nepadengia bauda, už kiekvieną įvykį, jei jūs naudojatės bet kuria Paslauga ne asmeniniam naudojimui arba daugiau nei vienam namų ūkiui; leidžiate tretiesiems asmenims naudotis Paslauga arba Įranga; patys naudojate arba leidžiate naudoti Įrangą arba Paslaugą tokiais būdai, kurie leidžia dubliuoti, nesutartai naudoti, papildomai naudoti, atkoduoti, kopijuoti arba keisti Paslaugą arba Įrangą.

Prievol atlyginti nuostolius

Jūs sutinkate, kad jūs atlyginsite nuostolius ir apsaugosite Mus, Mūsų dukterines bendroves ir susijusias bendroves, valdybos narius, pareigūnus, agentus (atstovus), rangovus, partnerius ir darbuotojus nuo bet kokių nuostolių, žalos, reikalavimų, sąnaudų ir išlaidų, įskaitant teisines išlaidas, atsirandančių dėl jūsų padaryto Bendrųjų sąlygų, taikomų įstatymų ir taisyklių bei trečiųjų asmenų teisių pažeidimo ar susijusių su tokiu pažeidimu.

Privatumo politika

Mes tvarkome su jumis susijusią informaciją vadovaudamiesi Mūsų Privatumo politika ir Slapukų naudojimo politika. Jūs turite susipažinti su Mūsų taikoma politika.

Socialiniai tinklai

Paslauga gali padėti jums paviešinti savo profilį, dalintis nuorodomis su kitais Paslaugos vartotojais ir integruoti jūsų su Paslauga siejamą veiklą naudojantis funkcinėmis išorinių socialinių tinklų paslaugos galimybėmis, įskaitant, be kita ko, socialinių tinklų „Facebook“, „Google+“ ir „Twitter“ svetainėmis (toliau – Socialiniai tinklai). Jei nuspręsite naudotis šia funkcija, įskaitant susieti savo profilį su socialinio tinklo „Facebook“ paskyra, gali būti, kad visuomenė ir kiti vartotojai matys jūsų profilį. Jūs sutinkate, kad Mes neatsakome už turinį, kuriuo dalinatės Socialiniame tinkle, taip pat jūs turite susipažinti su atitinkamomis Socialinio tinklo naudojimo sąlygas. Jei naudojatės Socialiniu tinklu ryšium su Paslauga, jūs sutinkate nenaudoti Paslaugos tokiu būdu, kurį Mes savo nuožiūra laikome nepriimtinu; įskaitant (be kita ko):

a) kitų vartotojų įžeidinėjimą, priekabiavimą prie jų, tyčiojimąsi iš jų, jų trukdymą, pamėgdžiojimą ir nepageidaujamų elektroninių laiškų siuntimą kitiems vartotojams;

b) nerimą keliančios, priekabiavimo pobūdžio, šmeižiančios, pornografinės arba nepadorios medžiagos paskelbimą (paviešinimą) arba kūrinimą;

c) Paslaugos naudojimą neteisėtiems, amoraliems ar žalingiems tikslams; arba d) trečiųjų asmenų teisių pažeidimą.

Nuorodos ms Svetainje

Naudodamiesi Svetaine galite rasti nuorodų į kitas trečiųjų asmenų svetaines. Mes nekontroliuojame tokių svetainių turinio ir neatsakome už žalą ar nuostolius, patirtus dėl naudojimosi tokiomis svetainėmis.

Kompetentingas teismas ir taikoma teis

Bendrosioms naudojimo sąlygoms ir galimiems ginčams ar reikalavimams (pretenzijoms), kylantiems dėl jų turinio ar sudarymo arba su tuo susijusiems (įskaitant iš nesutartinių santykių kylančius ginčus ar reikalavimus), taikoma Lietuvos teisė ir Bendrosios sąlygos bei tokie ginčai ar reikalavimai aiškinami pagal Lietuvos teisę.

Jei tarp Mūsų ir vartotojo kyla ginčas, šalys mėgina išspręsti jį taikiai. Jei šalims nepavyksta susitarti, ginčas gali būti perduotas spręsti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (adresas: Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, tel. (8 5) 262 6751, faksas (8 5) 279 1466, el. pašto adresas: tarnyba@vvtat.lt, interneto svetainės adresas: http://www.vvtat.lt). Šalys visais atvejais turi teisę perduoti spręsti ginčą Lietuvos teismų jurisdikcijai. Jei kyla problema dėl internetu įsigytų prekių ar paslaugų, galite naudotis platforma adresu http://ec.europa.eu/odr , kad pareikštumėte skundą (pretenziją), kurį (kurią) spręstų nepriklausoma ginčų sprendimo institucija.

Pataisos

Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu vienašališkai pataisyti arba papildyti Bendrąsias sąlygas modifikuodami Svetainę dėl su autorių teisių apsauga susijusių priežasčių, sutartinių įsipareigojimų, kompetentingų institucijų sprendimų, pasikeitimų reglamentavimo aplinkoje, komercinių priežasčių ir kt.

Kiekvieną kartą darant esmines pataisas ar papildymus, ne vėliau kaip prieš vieną mėnesį iki pataisų ar papildymų įsigaliojimo jūs būsite įspėti elektroniniu paštu ir (arba) gausite pranešimą savo paskyroje Svetainėje. Jei daromos tokios pataisos ar papildymai, jūs galite nutraukti sutartį pataisų įsigaliojimo dieną, jeigu pakeitimai pablogina jūsų padėtį ir su sąlyga, kad Mes iš anksto gauname jūsų atitinkamą pranešimą. Jeigu nenutraukiate sutarties pagal šio skyriaus nuostatas, laikoma, kad jūs sutikote su pataisomis ar papildymais.

Perleidimas

Sutartis galioja tik individualiam vartotojui ir jūs negalite perleisti visos sutarties arba bet kurios jos dalies trečiajam asmeniui. Mes turime teisę perleisti sutartį arba bet kurią jos dalį trečiajam asmeniui, užtikrindami, kad Bendrosiose sąlygose nurodytos garantijos lieka tokios pat.

Visas susitarimas

Bendrosios sąlygos kartu su mūsų Privatumo politika ir Slapukų naudojimo politika yra visa tarp jūsų ir Mūsų sudaroma sutartis, kuri pakeičia visus ankstesnius raštiškus ar žodinius susitarimus dėl šios sutarties turinio.

Nenugalimos jgos aplinkybs (force majeure)

Mes nesame jums atsakingi dėl Svetainės arba Paslaugos nepakankamo veikimo ir neprieinamumo arba trikčių arba vėlavimo vykdyti Bendrąsias sąlygas, jei Mes negalime kontroliuoti Svetainės arba Paslaugos nepakankamo veikimo, neprieinamumo ar trikčių.

Nuostatų negaliojimas

Jei šios sutarties nuostata tampa negaliojančia arba neįgyvendinama, tokia nuostata niekaip neįtakoja kitų sutarties nuostatų, jos netampa negaliojančiomis ar neįgyvendinamomis, o negaliojanti ar neįgyvendinama nuostata taikoma tiek, kiek leidžia įstatymai.

Kontaktinė informacija

Jei jums reikia informacijos arba turite klausimų dėl Svetainės naudojimo, nedvejodami rašykite šiuo elektroninio pašto adresu: kinas@zmonescinema.lt.

Bendrosios sąlygos taikomos nuo 2020 m. vasario 10 d.